قولنامه و مبایعه نامه/اخذ موافقت اصولی

قولنامه و مبایعه نامه/اخذ موافقت اصولی
جمعه 28 بهمن 1401